Algemene bepalingen

ALGEMENE BEPALINGEN

Gebruiker: de eigenaar van de appartementen van Finca La Vida Loca
Wederpartij: de gasten die een huurovereenkomst sluiten met Finca La Vida Loca.

De eigenaar van de Finca La Vida Loca kan zich laten vervangen door een (tijdelijke) vertegenwoordiger.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 • Het appartement is beschreven op de website fincalavidaloca.com Deze website is met de grootste zorg samengesteld maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de website gepresenteerde tekst en/of foto’s en de actuele situatie in en om de appartementen ten tijde van het bezoek door de gast(en). Er kunnen door de gasten geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen.
 • Het minimum verblijf in een appartement is 2 nachten.
 • De appartementen zijn 24 uur per dag toegankelijk. De appartementen hebben ieder een eigen ingang
 • Het is verboden derden gebruik te laten maken van de appartementen. Bezoekers mogen niet zonder toestemming van de gebruiker en niet zonder bijbetaling overnachten in de appartementen.
 • Het appartement dient in schone staat te verkeren bij vertrek. Voor aanvang
  wordt door de gebruiker een opnamestaat gemaakt. Indien de kamer bij
  vertrek zodanig afwijkt van de opnamestaat kan de gebruiker de extra
  vervang- of schoonmaakkosten bij de wederpartij in rekening brengen.
 • Huisvuil dient u in de daarvoor bestemde container te deponeren.
 • Roken is niet toegestaan in het appartement. Roken is buiten wel toegestaan.
 • Kleine huisdieren zijn niet toegestaan.
 • Barbecueën is niet toegestaan op het eigen terras.
 • Het nuttigen van zelf meegebrachte dranken en etenswaren is niet toegestaan in de openbare ruimten.
 • Inchecken kan vanaf 15.00 tot uiterlijk 23.00 uur. Uitchecken kan tot uiterlijk 11:00 uur. Deze tijden kunnen na onderling overleg aangepast worden.
 • De wederpartij kan de auto parkeren op de aanwezige parkeerplaatsen op het terrein. Parkeren geschiedt op eigen risico.
 • Alle risico’s met betrekking tot verblijf in of rond de appartementen zo ook in of rond het zwembad zijn voor rekening van de wederpartij.
 • Schade respectievelijk vermissing van (on)roerende zaken die in eigendom van de gebruiker zijn worden gemeld en dienen te worden vergoed aan de gebruiker
 • De wederpartij dient de instructies van de gebruiker op te volgen.
 • Na 23.00 dient u zowel in als buiten uw appartement geen geluidsoverlast te veroorzaken.
 • De gebruiker kan de wederpartij bij ongepast gedrag met onmiddellijke ingang de toegang tot het appartementencomplex ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgave van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.

TARIEVEN

 • De tarieven zijn inclusief water, btw, bedlinnen, handdoeken en eind-schoonmaak.
 • Bij boeking van appartement El Gecko Grande voor minder dan 3 dagen is 40,- euro eindschoonmaak verschuldigd.
 • De tarieven zijn exclusief de kosten van een annulering en/of reisverzekering en/of andere kosten.
 • Tarieven van de appartementen zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.
 • Alle vermeldingen op de website Finca La Vida Loca worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. Finca La Vida Loca is niet aan kennelijke fouten op haar website gebonden.
 • Aanbiedingen gelden nooit in combinatie met andere aanbiedingen.

RESERVERING EN BETALING

 • Op onze site kunt u een voorkeur aangeven voor de gewenste accommodatie(s).
 • Na ontvangst van uw reserveringsaanvraag nemen we binnen 24 uur contact met u op.
 • Uw reservering is pas definitief wanneer binnen de 10 dagen na ontvangst van ons bericht een voorschot van 50 % van het totaalbedrag van het verblijf op onze rekening is voldaan.
 • Na ontvangst van het voorschot finaliseren wij de reservering met een bevestiging en is uw reservering dus definitief.
 • Nadat een reservering via een aangesloten externe partij is bevestigd is tevens een huurovereenkomst tot stand gekomen.
  Er worden geen extra reserveringskosten in rekening gebracht.
 • Restant verblijfskosten dienen bij aankomst bij het verblijf te worden voldaan.
 • Betalingen geschieden via bankoverschrijving of met creditcard.

ANNULERING

 • Annulering dient te allen tijde schriftelijk via e-mail info@fincalavidaloca.com aan Finca La Vida Loca te worden doorgegeven.
 • Indien u meer dan 1 maand voor de ingangsdatum van uw reservering annuleert storten wij het volledige voorschot terug op uw rekening.
 • Mocht Finca La Vida Loca om wat voor reden dan ook niet in de mogelijkheid zijn om de gereserveerde kamer te verhuren dan zal er in overleg een ander appartement of soortgelijk onderkomen aangeboden worden.

KLACHTEN

 • De wederpartij is steeds gerechtigd zijn grieven middels een klacht aan Finca La Vida Loca voor te leggen. Deze dient een klacht steeds adequaat en met bekwame spoed te behandelen, aldus dat de klacht naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid wordt behandeld.
 • In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is de Finca La Vida Loca gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de gast aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, storingen in het energiecircuit, in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van een van eigenaren of naaste familieleden e.d. waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van Finca La Vida Loca kan worden gevergd.

AANSPRAKELIJKHEID

 • Finca La Vida Loca kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de wederpartij of derden ten gevolge van het verblijf in de accommodatie geleden schade.
 • Finca La Vida Loca is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouw- en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van het appartementencomplex.
 • Finca La Vida Loca kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die is te wijten aan de grove schuld of de nalatigheid van voorgenoemde.
 • Finca La Vida Loca is een Adults Only accommodatie.
 • Mocht een dergelijk probleem zich voordoen dan is dit steeds beperkt tot directe schade en is elke vorm van gevolgschade uitgesloten. De aansprakelijkheid van de Finca La Vida Loca is voorts beperkt tot het maximumbedrag dat de verzekeraar van Finca La Vida Loca in het voorkomende geval zal uitkeren.

PRIVACY

 • Finca La Vida Loca zal alle aan haar verstrekte of bekend geworden persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en niet vrijelijk aan derden ter beschikking stellen.